(Pour le moment, les conditions générales d’utilisation ne sont disponibles qu’en Néerlandais)

Vous recherchez les Conditions de garantie ou les Conditions de retour Floer?

Conditions générales d’utilisation Floer B.V.

 

 1. Definities

1.1 Opdrachtnemer: Floer B.V. zal telkens opdrachtnemer zijn indien zij een opdracht van een opdrachtgever aanvaardt. Aanvaarding van een opdracht door Floer B.V. kan enkel geschieden door een medewerker die daartoe bevoegd is.

1.2 Floer B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met KvK nummer 68335555 en gevestigd en kantoorhoudende te (9743 AL) Groningen, aan het adres Protonstraat 18 en zal hierna telkens Floer B.V. worden genoemd.

1.3 Opdrachtgever: de (zakelijke) partij die een opdracht verstrekt aan dan wel een bestelling plaatst bij Floer B.V. en een dienst of product wenst af te nemen van Floer B.V. naar aanleiding van een door Floer B.V. gedaan aanbod.

1.4 Offerte: een vrijblijvend schriftelijk voorstel dat Floer B.V. doet aan een opdrachtgever (vaak in de vorm van een prijslijst). Hierin staat in ieder geval vermeld een tarief of prijs, en de condities waaronder Floer B.V. bereid is de opdracht uit te voeren voor de opdrachtgever.

 

 1. Contactgegevens Floer B.V.

Handelsnaam: Floer, floer.fr of Floer B.V.

Telefoonnummer: 0502 111 891. Floer B.V. is te bereiken op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

E-mail adres: info@floer.eu

BTW-identificatienummer: NL857398337B01

Floer B.V. is een vloerengroothandel. Zij levert voornamelijk vloeren van haar eigen merk en opereert voornamelijk in de zakelijke markt.

 

 1. Toepasselijkheid en aanbod

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, aanbieding en overeenkomst (of offerte) tussen Floer B.V. en een opdrachtgever, waarop Floer deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart. Een opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden door het sluiten van een overeenkomst met Floer B.V.

3.2 Indien en voor zover de opdrachtgever een consument betreft, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst ter hand gesteld aan de consument. Mocht voorgaande redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan zal Floer B.V. voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Floer B.V. zijn in te zien. Op verzoek van de consument kunnen de algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos (elektronisch) worden toegezonden.

3.3 Algemene voorwaarden van een opdrachtgever zijn nimmer van toepassing op een tussen Floer B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomst, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk worden wordt overeengekomen, of de opdrachtgever deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt. Er komt pas een overeenkomst tot stand tussen Floer B.V. en een opdrachtgever wanneer er overeenstemming is bereikt over welke algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. Het is alleen mogelijk om van deze algemene voorwaarden af te wijken, wanneer partijen dit schriftelijk overeenkomen.

3.4 Mocht(en) één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden vernietigd worden of nietig zijn, dan blijven alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Floer B.V. zal in voornoemd geval een voorstel doen aan de opdrachtgever ter zake één of meer vervangende bepaling(en), welke zoveel als mogelijk zal / zullen aansluiten bij de vernietigde of nietige bepaling(en).

3.5 Producten die (onder andere, doch niet uitsluitend) door Floer B.V. worden geproduceerd en geleverd: in Nederland geproduceerde A-kwaliteit eiken houten parketvloeren, visgraat duo planken, Europees geproduceerde laminaatvloeren en in China geproduceerde click- en plak- PVC vloeren (waarvan het eindproces in Europa plaatsvindt). Daarnaast levert Floer B.V. desgewenst bijvoorbeeld displaymaterialen voor showrooms van opdrachtgevers.

3.6 Indien een aanbod door Floer B.V. met betrekking tot de productie en/of levering van de in artikel 3.5 genoemde producten een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden is gedaan, wordt dit door Floer B.V. uitdrukkelijk vermeld in haar aanbod/offerte.

3.7 Floer B.V. biedt aan particulieren de mogelijkheid om rechtstreeks via haar website proefmonsters te bestellen van de producten die Floer B.V. aanbiedt.

 

 1. Prijs(opgave), offerte

4.1 Een aanbieding van Floer B.V. aan een opdrachtgever is vrijblijvend, tenzij dit niet redelijk is of er een uiterste termijn is gegeven voor de aanvaarding van de aanbieding. Wanneer een opdrachtgever een vrijblijvend aanbod van Floer B.V. heeft aanvaard, heeft Floer B.V. zeven dagen de tijd om het gedane aanbod in te trekken, zonder dat zij de reden hiervan aan de opdrachtgever hoeft mede te delen. Deze termijn vangt aan nadat Floer B.V. bekend is geworden met de aanvaarding.

4.2 De prijzen die Floer B.V. hanteert zijn telkens exclusief BTW, tenzij partijen schriftelijk iets anders zijn overeengekomen. Indien en voor zover de opdrachtgever een consument betreft, heeft te gelden dat de door Floer B.V. gehanteerde en aangeboden prijzen altijd inclusief BTW zijn.

4.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de door Floer B.V. aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

4.4 In afwijking van hetgeen onder 4.3 is gesteld, kan Floer B.V. producten of diensten waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop Floer B.V. geen invloed kan uitoefenen, aanbieden op basis van variabele prijzen ofwel prijsindicaties. Wanneer de prijs van een product of dienst onderhevig is aan schommelingen en Floer B.V. om die reden een richtprijs verstrekt aan de opdrachtgever, wordt dit bij het aanbod vermeld.

4.5 Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn enkel toegestaan indien zij het gevolg  zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.6 Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn enkel toegestaan indien Floer B.V. dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Daar Floer B.V. overwegend gebruikmaakt van prijslijsten, worden prijsverhogingen doorgaans na het verlopen van de betreffende prijslijst aan de opdrachtgever verstrekt (dus per kwartaal, half jaar of jaar). Mocht er sprake zijn van een prijsverhoging dan zal Floer B.V. dit uitdrukkelijk mededelen aan haar (zakelijke) opdrachtgevers en een nieuwe prijslijst verstrekken.

4.7 Iedere opdrachtgever van Floer B.V. ontvangt een persoonlijke inlog voor de webshop/website van Floer B.V. Hier kan de opdrachtgever te allen tijde inloggen en de op dat moment gehanteerde prijzen per artikel terugvinden.

 

 1. Totstandkoming overeenkomst

5.1 Er komt een overeenkomst tot stand tussen Floer B.V. en een opdrachtgever wanneer een door Floer B.V. verstrekte offerte, dan wel een door haar gedaan aanbod wordt aanvaard door de opdrachtgever. Een aanbod van Floer B.V. ziet er in de meeste gevallen als volgt uit. Floer B.V. verstrekt aan haar (potentiële) opdrachtgever een prijslijst, welke de opdrachtgever verkrijgt tijdens het aangaan van een dealer-schap of daarna en welke heeft te gelden als aanbod. Ook is het voor een opdrachtgever mogelijk om een order te plaatsen via de webshop van Floer B.V., telefonisch of per e-mail. De order heeft in dat geval te gelden als aanvaarding van het in de webshop door Floer B.V. gedane aanbod.

5.2 Aan een door Floer B.V. verstrekte offerte of door Floer B.V. gedaan aanbod kunnen geen rechten worden ontleend wanneer het product of de dienst waarop de offerte dan wel het aanbod betrekking heeft, niet langer leverbaar of beschikbaar is. De prijzen die worden genoemd in de prijslijst dan wel het aanbod zijn de geldende prijzen ten tijde van het door Floer B.V. gedane aanbod, hier kunnen eveneens geen rechten aan worden ontleend. In dat kader verwijst Floer tevens naar 4.3 tot en met 4.6.

5.3 Wanneer een opdrachtgever telefonisch een bestelling plaatst bij Floer B.V., zal Floer B.V. na afloop van dit telefoongesprek de order verwerken en invoeren in haar systeem. De opdrachtgever ontvangt hiervan een bevestiging, waarna de bestelling of het verzoek door Floer B.V. in behandeling wordt genomen.

5.4 Floer B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele kosten die gepaard gaan met het opstellen van de offerte, in rekening te brengen bij een opdrachtgever wanneer deze niet binnen dertig dagen na ontvangst van de offerte aan Floer B.V. heeft laten weten of hij het gedane aanbod al dan accepteert.

 

 1. Nakoming, levering en uitvoering

6.1 Floer B.V. staat ervoor in dat de producten en/of diensten die zij levert voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke vereisten van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande relevante en wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien en voor zover partijen dit zijn overeengekomen, staat Floer B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor afwijkend (van normaal) gebruik.

6.2 Floer B.V. zal te allen tijde de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van bestellingen van opdrachtgevers en bij de uitvoering van deze bestellingen van producten of diensten, evenals bij de beoordeling van aanvragen van opdrachtgevers met betrekking tot de verlening van diensten of levering van producten door Floer B.V.

6.3 Als plaats van levering heeft te gelden het adres of de locatie die door de opdrachtgever aan Floer B.V. kenbaar is gemaakt.

6.4 Floer B.V. zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren, tenzij partijen een andere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien en voor zover de bezorging van de door Floer B.V. geleverde producten vertraging oploopt, dan wel indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd of geleverd, dan ontvangt de opdrachtgever hiervan bericht uiterlijk dertig dagen nadat hij of zij de bestelling heeft geplaatst.

6.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van door Floer B.V. geleverde producten ligt bij Floer B.V., tot het moment van bezorging bij de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

 1. Betaling(stermijn), betalingsvoorwaarden en incasso

7.1 Voor nieuwe klanten van Floer B.V. heeft te gelden dat Floer B.V. in beginsel pas overgaat tot levering van de bestelling, nadat de betreffende factuur is voldaan. Floer B.V. verzoekt opdrachtgevers doorgaans om de eerste drie facturen vooraf aan haar te voldoen. Indien en voor zover een opdrachtgever daarmee vervolgens niet (al eerder) volledig aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan, zendt Floer B.V. nadat zij haar opdracht heeft afgerond / het product heeft geleverd, een factuur voor de nog onbetaalde door haar verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten. Voor bestellingen in de webshop van Floer B.V. heeft te gelden dat deze direct na afronding van de bestelling worden betaald. Zakelijke klanten kunnen via de webshop tevens op factuur een bestelling plaatsen (welke factuur een betalingstermijn kent van 14 dagen).

7.2 Betaling vindt plaats binnen de daarvoor op de factuur vermelde, of op andere wijze tussen partijen overeengekomen betalingstermijn. De standaard betaaltermijn die Floer B.V. hanteert bedraagt 14 dagen. Pas wanneer de betaling staat bijgeschreven op het door Floer B.V. aangegeven rekeningnummer of in het geval van contante betaling wanneer deze aan Floer B.V. is verricht onder afgifte van een kwitantie, geldt de betaling als verricht en ontvangen door Floer B.V.

7.3 Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om de betalingsverplichting jegens Floer B.V. op te schorten. Tevens is het voor de opdrachtgever niet toegestaan om tot verrekening over te gaan met een openstaande vordering van Floer B.V. jegens hem of haar.

7.4 Indien en voor zover een opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van één of meerdere verplichting(en) voortvloeiende uit de overeenkomst met Floer B.V. en hiertoe indien noodzakelijk door Floer B.V. in gebreke is gesteld, komen alle redelijke door Floer B.V. te maken kosten tot verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Voorgaande overigens zonder enig recht op korting of verrekening voor de opdrachtgever en conform het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.

7.5 Floer B.V. behoudt zich het recht voor om haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever op te schorten indien (tijdige) betaling door deze opdrachtgever uitblijft. Floer B.V. behoudt zich in dergelijke gevallen eveneens telkens het recht voor om de overeenkomst te beëindigen dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.6 De vorderingen van Floer B.V. jegens diens opdrachtgever worden in het geval van een faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, of bij toepassing van de WSNP bij de opdrachtgever, direct opeisbaar.

 

 1. Klachtenregeling

8.1 Floer B.V. beschikt over een klachtenprocedure en behandelt klachten die tegen haar zijn gericht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

8.2 Een klacht over non-conformiteit dient door een opdrachtgever uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van het product schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Floer B.V. Laat een opdrachtgever na om binnen deze termijn de klacht in te dienen, dan kan de klacht niet langer aan Floer B.V. worden tegengeworpen. De opdrachtgever wordt in dat geval geacht hetgeen Floer B.V. heeft geleverd goedgekeurd te hebben. Floer B.V. kan in dat geval niet langer gehouden worden om de klacht in behandeling te nemen. Van voorgaande kan enkel schriftelijk en met instemming van Floer B.V. worden afgeweken.

8.3 Klachten die bij Floer B.V. worden ingediend worden binnen een termijn van veertien dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien en voor zover vooraf voorzienbaar is dat de klacht vanwege haar aard om een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Floer B.V. binnen de hierboven genoemde termijn van veertien dagen een reactie verzonden aan de opdrachtgever die de klacht heeft ingediend, met een ontvangstbevestiging en een indicatie van de termijn waarbinnen inhoudelijk op de klacht zal worden gereageerd.

8.4 Indien en voor zover de klacht tijdig en schriftelijk is ingediend en gegrond blijkt te zijn, is Floer B.V. verplicht om het product dat in eerste instantie is geleverd te vervangen door een product dat van gelijke kwaliteit en omvang is, dan wel om het in eerste instantie geleverde product te herstellen of over te gaan tot terugbetaling van het reeds door de opdrachtgever betaalde bedrag of creditering van de factuur die reeds aan de opdrachtgever was gezonden. Floer B.V. is vrij in de keuze op welke voornoemde wijze zij omgaat met een klacht.

8.5 Op de opdrachtgever rust te allen tijde de verplichting om, direct na aflevering van het door Floer B.V. geleverde product dit product te onderzoeken, om op die manier te controleren of het door Floer B.V. geleverde product voldoet aan de eisen die daar redelijkerwijs aan mogen worden gesteld en na te gaan of het product overeenkomt met de gegeven opdracht. De opdrachtgever dient hierbij na te gaan of wellicht sprake is van een eventueel tekort of beschadiging(en) op het product.

8.6 Indien en voor zover een gebrek aan het door Floer B.V. geleverde product direct bij aflevering zichtbaar is en/of geconstateerd kunnen of hadden moeten worden, dient dit door de opdrachtgever direct gemeld te worden aan Floer B.V. Laat de opdrachtgever dit na, dan kan de opdrachtgever geen rechten meer ontlenen aan hetgeen hierboven onder 8.4 is gesteld.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Tot het moment dat volledige betaling aan Floer B.V. heeft plaatsgevonden, blijven de door Floer B.V. verkochte en geleverde producten haar eigendom. Floer B.V. behoudt zich het recht voor om door middel van een schriftelijke aanmaning de opdrachtgever te verzoeken om (op door Floer B.V. gewenste wijze) zekerheid te stellen voor de nakoming van de (betalings)verplichting jegens Floer B.V. Voldoet de opdrachtgever niet aan verzoek zoals hiervoor omschreven, dan is Floer B.V. gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst, onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade.

9.2 Indien en voor zover de opdrachtgever met één of meerdere verplichtingen jegens Floer B.V. in gebreke blijft, is Floer B.V. bevoegd om, indien zij eventuele zaken van de opdrachtgever (nog) onder zich heeft, deze onder zich te houden, tot het moment dat de opdrachtgever aan de verplichtingen jegens Floer B.V. heeft voldaan. Mochten hiermee opslagkosten gemoeid gaan, dan komen deze voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Aansprakelijkheid en schade

10.1 Floer B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van haar opdrachtgever. Hieronder inbegrepen, maar niet limitatief: gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

10.2 Floer B.V. is nooit aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en gegevens, of voor schade van de opdrachtgever die is ontstaan door niet tijdige betaling door de opdrachtgever.

10.3 De aansprakelijkheid van Floer B.V. is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de van toepassing zijnde aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Keert de betreffende verzekeraar van Floer B.V. om welke reden dan ook niets uit of verschaft de betreffende verzekering geen dekking, dan beperkt de aansprakelijkheid van Floer B.V. zich tot het bedrag van de in de tussen partijen geldende overeenkomst afgesproken prijs, waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis direct betrekking heeft.

10.4 Afgezien van de situatie waarin de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem/haar geleden schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Floer B.V., is Floer B.V. nooit aansprakelijk jegens de opdrachtgever of jegens derden, voor welke directe of indirecte schade dan ook, in verband met de tussen partijen geldende overeenkomst of de uitvoering hiervan.

10.5 Indien en voor zover een opdrachtgever een rechtsvordering heeft jegens Floer B.V., verjaart deze door het enkele verloop van een jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vordering.

 

 1. Overmacht

11.1 Floer B.V. is niet aansprakelijk voor schade die een opdrachtgever lijdt, wanneer Floer B.V. haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen door een overmacht situatie.

11.2 Indien en voor zover er sprake is van een overmacht situatie aan de zijde van Floer B.V., dan zal zij hiervan onverwijld mededeling doen aan haar opdrachtgever.

11.3 Floer B.V. heeft in gevallen waarin sprake is van een overmacht situatie telkens het recht om met de opdrachtgever overeengekomen termijnen op te schorten of te verlengen. Voorgaande heeft onder andere, maar niet uitsluitend betrekking op termijnen voor levering, facturatie en aanmaningen. Indien en voor zover opschorting of wijziging / verlening van de betreffende termijn onredelijk bezwarend is (hetgeen door Floer B.V. zal worden beoordeeld), heeft Floer B.V. het recht om de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst is vereist. Floer B.V. kan in een dergelijk geval niet gehouden worden om eventuele schade van de opdrachtgever te vergoeden. 

11.4 Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan iedere omstandigheid waarmee Floer B.V. ten tijde van het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever geen rekening heeft kunnen of behoeven te houden, ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst door Floer B.V. redelijkerwijs niet door de opdrachtgever kan worden verlangd. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, stremmingen in het verkeer, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf. Voort wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven, waarvan Floer B.V. afhankelijk is ter zake de goede uitoefening van haar verplichtingen, niet aan hun contractuele verplichtingen jegens Floer B.V. voldoen, tenzij voorgaande verwijtbaar is aan Floer B.V.

 

 1. Ontbinding overeenkomst

12.1 Floer B.V. is steeds gerechtigd om een overeenkomst met een opdrachtgever te ontbinden dan wel de opdracht te beëindigen, in de volgende gevallen:

 • In het geval van niet tijdige betaling van facturen door de opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever in verzuim verkeert, met inachtneming van de vereisten die daaraan door de wet worden gesteld;
 • In het geval dat na sluiting van de overeenkomst bij Floer B.V. omstandigheden bekend worden die voor Floer B.V. een gegronde reden vormen voor de vrees dat de opdrachtgever niet aan de verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst zal kunnen voldoen;
 • In het geval dat Floer B.V. om de onder punt 9.1 bedoelde zekerheid heeft verzocht bij de opdrachtgever, en de opdrachtgever hieraan geen of onvoldoende gehoor heeft gegeven dan wel kan geven.

In de hierboven genoemde gevallen is Floer B.V. tevens gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever. Dit alles onverminderd het recht van Floer B.V. om vergoeding van schade dan wel aanvullende schade te vorderen van de opdrachtgever.

 

 1. Einde overeenkomst

13.1 Wanneer de overeenkomst tussen Floer B.V. en de opdrachtgever om welke reden dan ook eindigt (in de meeste gevallen gebeurt dit door verwijdering van de opdrachtgever van de dealerkaart), is het de voormalig opdrachtgever vanaf dat moment niet langer toegestaan om de producten dan wel productnamen dan wel de naam van Floer B.V. te gebruiken, op welke manier dan ook. Het is een voormalig opdrachtgever na het einde van de overeenkomst met Floer B.V. tevens niet langer toegestaan om productfoto’s en video’s die door of in opdracht van Floer B.V. zijn vervaardigd te gebruiken op hun website / in hun webshop. Doet de voormalig opdrachtgever dit wel, dan is hij/zij zonder voorafgaande sommatie een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Floer B.V. van € 2.000,00, alsmede een bedrag van € 250,00 voor iedere dag dat overtreding van bovenstaande voortduurt, met een maximum van € 10.000,00. Voorgaande onverminderd het recht van Floer B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

 1. Persoonsgegevens

14.1 Indien en voor zover Floer B.V. bij de uitvoering van een opdracht genoodzaakt is om algemene persoonsgegevens te verwerken, neemt zij hiervoor de in dat kader geldende regels in acht, welke voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat Floer B.V. persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG op vertrouwelijke wijze behandelt. Floer B.V. heeft in dat kader ook een privacyverklaring opgesteld. Met het toepasselijk verklaren van deze algemene voorwaarden, verklaart de opdrachtgever akkoord te zijn met de privacyverklaring van Floer B.V. en deze gelezen te hebben.

14.2 Door een opdracht te verstrekken aan Floer B.V. dan wel een overeenkomst aan te gaan met Floer B.V., geeft de opdrachtgever toestemming aan Floer B.V. om algemene persoonsgegevens te verwerken, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

14.3 Floer B.V. draagt er zorg voor dat zij telkens de meest recente regelgeving omtrent de verwerking van algemene persoonsgegevens in acht neemt.

 

 1. Wijziging van deze voorwaarden

15.1 Floer B.V. behoudt zich telkens het recht voor om haar algemene voorwaarden gedeeltelijk of volledig aan te passen of te wijzigen. Wanneer Floer B.V. haar algemene voorwaarden gedeeltelijk of volledig wijzigt, worden de gewijzigde algemene voorwaarden geacht te zijn aanvaard door de opdrachtgever, indien deze tegen de gewijzigde algemene voorwaarden geen bezwaar heeft gemaakt binnen veertien dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem/haar zijn toegezonden of kenbaar zijn gemaakt/geworden.

15.2 Floer B.V. behoudt zich telkens het recht voor om de overeenkomst met een opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, wanneer de opdrachtgever binnen de in lid twee gestelde termijn heeft aangegeven niet in te stemmen met de wijziging(en).

 

 1. Rechts- en forumkeuze

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Floer B.V. en een opdrachtgever en op ieder geschil dat voortvloeit uit deze rechtsbetrekkingen evenals ieder geschil dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden en al hetgeen verband houdt met voornoemde, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die ontstaan tussen Floer B.V. en een opdrachtgever, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.

De garantievoorwaarden maken onderdeel uit van de algemene voorwaarden.